Er kunnen diverse soorten cao's worden onderscheiden zoals een Ondernemingscao, een Sociaal Fonds cao of bijvoorbeeld een Bedrijfstakcao.
In deze opzet zullen we ons beperken tot de Bedrijfstakcao.

Een Cao is een schriftelijke overeenkomst tussen enerzijds veelal Werkgeversorganisaties en anderzijds de Vakbonden.

Een Bedrijfstakcao is eigenlijk een collectieve arbeidsovereenkomst van werknemers die onder een bepaalde cao vallen. Voorbeelden van arbeidsvoorwaarden die in een cao geregeld kunnen worden zijn:

  • Arbeidstijden
  • Salaris
  • Vakantie 
  • Toeslagen

Wanneer een Bedrijfstakcao algemeen verbindend verklaard is door de minister van SZW betekent dit dat de bepalingen die in betreffende cao zijn opgenomen van toepassing zijn op alle werkgevers en werknemers van toepassing zijn.
Een werkgever heeft derhalve geen andere keuze dan deze cao te volgen en toe te passen.

In de praktijk kan het soms voorkomen dat het niet eenduidig te bepalen is of een onderneming onder de werkingssfeer van een bepaalde bedrijfstakcao valt. In dergelijke gevallen is het verstandig en dringend aan te raden om het advies van een arbeidsjurist in te winnen om tot een juiste cao-indeling te komen. Bij een onjuiste indeling of in het geheel niet toepassen van een bedrijfstakcao kan grote financiële gevolgen hebben.

Heeft u het antwoord gevonden?